Dịch Thơ Đường

Quan San Nguyệt      Nguyên Tác Lư Bạch

 

QUAN SƠN NGUYỆT

Minh nguyệt xuất Thiên San,
Thương mang vân hải gian.
Trường phong kỷ vạn lư,
Xuy độ Ngọc Môn quan.
Hán há Bạch Đăng đạo,
Hồ khuy Thanh Hải loan.
Do lai chinh chiến địa,
Bất kiến hữu nhân hoàn.
Thú khách vọng biên sắc,
Tư quy đa khổ nhan.
Cao lâu đương thử dạ,
Thán tức vị ưng nhàn.

 

TRĂNG QUAN SAN

 

Bản dịch : TẢN ĐÀ

Vừng trăng ra núi Thiên San,
Mênh mang nước bể mây ngàn sáng soi.
Gió đâu muôn dặm chạy dài,
Thổi đưa trăng sáng ra ngoài Ngọc Môn.
Bạch Đăng quân Hán đóng đồn,
Vụng* kia Thanh Hải ḍm luôn mắt Hồ.
Từ xưa bao kẻ chinh phu, 
Đă ra đất chiến, về ru mấy người ?
Buồn trông cảnh sắc bên trời,
Giục ḷng khách thú nhớ nơi quê nhà.
Lầu cao, đêm vắng, ai mà,
Đêm nay than thở ắt là chưa nguôi.

 

THE MOON AT THE FORTIFIED PASS

By Li Bai

 

The bright moon lifts from the Mountain of Heaven 
In an infinite haze of cloud and sea, 
And the wind, that has come a thousand miles, 
Beats at the Jade Pass battlements.... 
China marches its men down Baideng Road 
While Tartar troops peer across blue waters of the bay.... 
And since not one battle famous in history 
Sent all its fighters back again, 
The soldiers turn round, looking toward the border, 
And think of home, with wistful eyes, 
And of those tonight in the upper chambers 
Who toss and sigh and cannot rest. 

 

 

Trăng Ngoài Quan Ải

 

Bản dich: Phí Minh Tâm

Sau núi Thiên trăng vừa ló dạng

Mênh mông nước biển dưới mây ngàn

Gió đâu thổi đến từ muôn dậm

Kéo theo trăng sáng Ngọc Môn Quan

Bên nay Bạch Đăng Hán binh đóng

Bên kia Thanh Hải Hồ quân toan

Xưa nay chinh chiến ai biết chắc

Ra nơi chiến địa về b́nh an

Cảnh sắc buồn mờ trên biên giới

Nhắc nhở ba quân đến xóm làng

Lầu cao đêm vắng người thao thức

Không yên giấc điệp lại thở than.

31-3-2003