Dịch Thơ ường

 

       Lổ Trung Đ Đng Lu Ty Khơi Tc

       Nguyn tc: L Bạch

 

               

Tạc nhật đng lu ty
Hon ưng đảo tiếp ly
(Quy lai đảo tiếp ly) (Dị bản)
A thy ph thượng m
Bất tỉnh hạ lu th. 

 

Ghi ch:(Diễn đn Viện Việt Học)
Ly
l hng ro, bờ giậu
Ly (
/) cổ ngữ nghĩa như khăn quấn đầu.

 

Say Rượu Ở Lầu Đng

Bản dịch: Ph Minh Tm
Lầu ng say qu tối hm qua
Về nằm vất vẻo bn giậu nh
Kềm cương ln ngựa ai người gip
Giờ lc xuống lầu nhớ chẳng ra.

Dịch dị bản:
Hm qua uống rượu Đng lu
Về nh mới biết khăn đầu ng nghing
Ai người kềm ngựa thắng yn
Xuống lầu ai đở ngẫm nghiền chưa ra.

Dịch nghĩa:

 

Hm qua say mướt tại lầu Đng
Về t ng nằm vắt vẻo trn hng ro
(Đến nh mới biết đội khăn mũ ngược) (Dị bản)
Ai gip cho ln ngựa,
Xuống lầu lc no cũng khng biết.

 

          

 

Drinking at the Easter Tower by Li Po
Translated by Tam M Phi
Last night, I was drunk at Dong Lau
Coming home, I fell and lied over the fence
Who help me get on my horse,
What time did I get down the tower, I don't remember.

Translated by Rewi Alley
Yesterday, I drank too much at the Eastern Tower.
Then coming home, I put my hat the wrong way around.
Who helped me to ride home,
Who assisted me down the tower, I do not know.