Dịch Thơ Đường

Dạ Túc Sơn Tự   Nguyên Tác Lư Bạch

 

    

 

Đêm ở chùa trên núi

 

Bản dịch: Khuyết Danh

Ṿi vọi lầu trăm thước
Với tay hái được sao
Chỉ e nói lớn tiếng
Kinh động tiên trên cao.

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Lầu cao trăm bộ tít chơi vơi

Vói tay hái được sao dể chơi

Không dám nói năng to tiếng quá

Sợ làm kinh động các vị trời.

4-6-2003   

Dạ túc sơn tự

 

Nguy lâu cao bách xích
Thủ khả trích tinh thần
Bất cảm cao thanh ngữ
Khủng kinh thiên thượng nhân.

 

Dịch Nghĩa:

Lầu cao ṿi vọi trăm thước
Tay có thể hái được trăng sao tinh tú
Không dám nói lớn tiếng
Sợ làm kinh động đến người trên trời.

 

Night At The Mountain Temple

 

The high tower is a hundred feet tall,
From here one's hand could pluck the stars.
I do not dare to speak in a loud voice,
I fear to disturb the people in heaven.

Chinese-Poems.com