Tuyển Dịch Thơ Đường

 

Ngư Nhàn
              Không Lộ Thiền Sư
Vạn lư thanh giang, vạn lư thiên
Nhất thôn tang giá nhất thôn yên
Ngư ông thụy trước vô nhân hoán
Quá ngọ tỉnh lai tuyết măn thuyền

Dịch Nghĩa:
Sông xanh muôn dặm, trời muôn dặm
Một xóm dâu tằm, một xóm khói mây .
Ông chài ngủ say tít không ai gọi,
Quá trưa tỉnh dậy, tuyết xuống đầy thuyền.

 

Dịch Thơ:
Cái Nhàn Của Ông Lăo Chài
Vạn dặm sông xanh, vạn dặm trời
Dâu tằm xóm nhỏ khói ḥa hơi
Ông chài say ngủ không người gọi
Tỉnh giấc quá trưa, phủ tuyết rơi.

Sông xanh vạn dặm theo trời
Một thôn dâu nhỏ khói hơi phủ dày
Lăo chài ngon giấc ngủ say
Quá trưa tỉnh dậy, thuyền đầy tuyết rơi.
Phí Minh Tâm, 3/28/2004

 

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm