Dịch Thơ Đường

                    Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ    Nguyên Tác Giả Đảo

 

  

 

Tầm ẩn giả bất ngộ

 

Tùng hạ vấn đồng tử
Ngôn sư thái dược khứ
Chỉ tại thử sơn trung
Vân thâm bất tri xứ.

 

Dịch Nghĩa:

 

Dưới cây tùng hỏi thăm tiểu đồng

Nói rằng thầy đă đi hái thuốc. 

Chỉ ở trong núi này thôi

Nhưng mây dày nên chẳng biết chỗ nào.

 

T́m ẩn sĩ không gặp

 

Bản dịch: Tản Đà

Gốc thông hỏi chú học tṛ
Rằng: thầy hái thuốc ḷ ṃ đi xa
Ở trong núi ấy thôi mà
Mây che mù mịt biết là đi đâu.

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Dưới rạng thông xanh hỏi tiểu đồng
Rằng: Thầy hái thuốc ở đàng trong
Quanh quẩn núi nầy không đâu khác
Nhưng mây giăng bủa khó t́m ông.

17-3-2003 

 

A NOTE LEFT FOR AN ABSENT RECLUSE

by Jia Dao

When I questioned your pupil, under a pine-tree, 
"My teacher," he answered, " went for herbs, 
But toward which corner of the mountain, 
How can I tell, through all these clouds ?" 

300 Tang Poems

 

Search Recluse Person Not Meet

Translated by Tam Minh Phi:

Under the pine tree, I asked your boy pupil

He said: My master has gone to gather medicinal herbs

He stayed only in this mountain

But the clouds are too deep to know his whereabout.

 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2