Dịch Thơ Đường

               Độ Tương Giang      Nguyên Tác Đỗ Thẩm Ngôn

 

      

 

Độ Tương Giang

 

Tŕ nhật viên lâm bi tích du 
Kim xuân hoa điểu tác biên sầu 
Độc lân cố quốc nhân nam thoán 
Bất tự tương giang thủy bắc lưu.

 

Qua Sông Tương

 

Bản dịch: Trần Trọng San

Trong rừng tiếc cuộc ngao du

Hoa xuân, chim núi gợi sầu biên quan

Thương người lánh xuống miền nam

Chẳng trôi lên bắc, giống làn sông Tương.

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm
Rừng thẳm suốt ngày nhớ chuyến đi
Hoa xuân chim chóc nhắc biên thùy
Bỏ quê nén hận về Nam lánh
Sông Tương chảy Bắc khát khao ǵ.

Dịch Nghĩa: 

 

Cả ngày ở trong rừng nhớ lại chuyến đi ngày xưa

Mùa xuân nầy, hoa và chim gợi nỗi buồn nhớ biên thùy

Chỉ thương cho người bỏ quê củ lánh về nam

Không giống như sông Tương chảy về bắc.

 

Ghi Chú:
Đỗ Thẩm Ngôn là ông nội Đỗ Phủ.  Thời sau Vũ Hậu, vi có liên hệ với nhóm Trương Dịch Chi, nên bị vua Đường Trung Tông đày đi Phong Châu ở miền nam, thuộc Hà Tây của Việt Nam ngày nay.

Sông Tương ở Hồ Nam chảy vào Động Đ́nh Hồ.

 

        

 

Crossing The Xiang River   By Du Shenyan

 

Translated by Tam M Phi

All day in the woods, I recalled the previous trip

This pring, flowers and birds reminded me of the frontier

I only felt sorry for the one who left his old country for the South

Unlike the Xiang river flowing North.