Tiền Xuất Tái      Nguyên Tác Đỗ Phủ

 

          

              

 

Tiền Xuất Tái

Văn cung đương văn cường,
Dụng tiễn đương dụng trường.
Xạ nhân tiên xạ mă,
Cầm tặc tiên cầm vương.
Sát nhân diệc hữu hạn,
Liệt quốc tự hữu cương.
Cẩu năng chế xâm lăng,
Khởi tại đa sát thương!

Trước
Khi Ra i

 

Bản dịch: Hoàng Tạo
Giương cung phải cung ứng,
Dùng tên phải tên dài.
Bắn người, bắn ngựa trước,
Bắt giặc, bắt chúa ngay.
Giết người cũng có hạn,
Nước nào chẳng đất đai?
Nếu đủ chặn xâm lược,
Cần ǵ giết thẳng tay?

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Giương cung cung cứng mới xài
Bắn tên phải biết tên dài dễ xuyên
Bắn người bắn ngựa trước tiên
Bắt giặc bắt tướng đương nhiên công thành
Chí tâm hạn chế sát sanh
Nước nào cũng có lằng ranh công bằng
Khi cần chống lại xâm lăng
Phương châm ngăn chận phải chăng giết nhiều. 

Dịch Nghĩa:

 

Giương cung nên giương cung cứng

Dùng tên nên dùng tên dài

Bắn người trước tiên bắn ngựa

Bắt giặc nên bắt tướng trươc

Giết người cũng phải có hạn

Nước nào cũng có biên cương

Nếu cần chông xăm lăng

Phải chăng v́ thế sát hại cho nhiều!

 

      

 

Going To The Frontline    By Tu Fu

 

Translated by Tam Minh Phi

When stringing an arc, the arc must be stiff

When using an arrow, the arrow must be long

When shooting a man, first shoot his horse

When capturing the enemy, first capture the leader

There should be a limit to killing

Every nation has its own boundaries

When it is necessary to defense against invaders

Is it a good justification to kill many people!