Dịch Thơ Đường

 

        Tặng Hoa Khanh        Nguyên tác:  Đ Phủ 

 

 

Tặng Hoa Khanh

Cẩm Thành ti quản nhật phân phân,
Bán thập giang phong bán nhập vân
Thử khúc chỉ ứng thiên thượng hữu,
Nhân gian năng đắc kỷ hồi văn!

Tặng Vị Khanh Họ Hoa

 

Bản dịch: Nguyễn Danh Đạt

Cẩm Thành d́u dặt tiếng tơ,
Nửa bay theo gió, nửa chờ mây trôi.
Khúc này thượng giới có thôi,
Trần gian thử hỏi mấy hồi được nghe!

Bản dịch: Phí Minh Tâm
Cẩm thành đàn sáo rộn ràng thay
Nữa tan trong gió nữa vào mây
Khúc nhạc nầy đây chỉ trời có
Mấy lần nhân thế nghe được vầy.

Dịch Nghĩa:

 

Tiếng đàn tiếng sáo ở Cẩm Thành ngày ngày d́u dặt,
Nửa tan vào tiếng gió của gịng sông, nửa vút lên tầng mây.
Khúc nhạc này chỉ ứng được với thượng giới thôi.
Giữa trần gian nào ai nghe được mấy lần!