Dịch Thơ Đường

                        Mạn Thành      Nguyên Tác Đỗ Phũ

 

 

Mạn Thành

 

Giang nguyệt xuất nhơn chỉ sổ xích
Phong đăng chiếu dạ dục tam canh
Sa đầu túc lộ liên quyền tĩnh
Thuyền vĩ khiêu ngư bát lạt minh

 

Rảo Bộ

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Trên sông đi cạnh ánh trăng vàng
Đèn tối canh ba sáng như trăng
C̣ trắng co đầu yên giất ngủ
Sau thuyền cá nhảy nước lăn tăn.

Ánh trăng kề cận trên sông
Canh ba sắp đỗ đèn lồng nghiên nghiên
Thụt đầu c̣ trắng ngủ yên
Cá nhảy lổm bổm sau thuyền đêm nay.

 

Dịch Nghĩa:

Trăng phản chiếu trên sông cách người đi vài thước
Chiếc đèn soi sáng trong đêm vào lúc canh ba
C̣ trắng co đầu trên cát ngũ yên tĩnh
Cá nhảy sau đuôi thuyền làm khua động nước.

 

 

Walking Slowly

By Du Fu

 

The moon's reflected on the river a few feet away,
A lantern shines in the night near the third watch.
Peacefully an egret sleeps, its head curled on the sand,
Behind the boat I hear the splash of jumping fish.