Khúc Giang Kỳ II    Nguyên Tác Đỗ Phủ

 

 

Khúc Giang Kỳ II

Triều hồi nhật nhật điển xuân y
Mỗi nhật giang đầu tận túy quy
Tửu trái tầm thường hành xứ hữu
Nhân sinh thất thập cổ lai hy
Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm kiến
Điểm thủy tinh đ́nh khoản khoản phi
Truyền ngữ phong quang cộng lưu chuyển
Tạm thời tương thưởng mạc tương vi.

 

Sông Khúc Kỳ II

 

Bản dịch: Tản Đà
Khỏi bệ vua ra cố áo hoài
Bến sông say khướt, tối lần mai
Nợ tiền mua rượu đâu không thế ?
Sống bảy mươi năm đă mấy người ?
Bươm bướm luồn hoa phơ phất lượn
Chuồn chuồn rỡn nước lửng lơ chơi
Nhắn cho quang cảnh thường thay đổi
Tạm chút chơi xuân kẻo nữa hoài.

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

 

Áo chầu sau buổi đem cầm xong

Lướt khướt say sưa ṃ đến sông

Nợ rượu thường t́nh đâu chẳng thấy

Bảy mươi sống mạnh được bao ông

Nhởn nhơ bướm lượn hoa phơ phất

Chờn chập chuồn rà nước sánh trong

Vạn vật ngàn đời luôn biến đổi

Tạm cùng vui sống cách chi ḷng.

Dịch Nghĩa:

 

Sau khi băi chầu về, ngày nào cũng đem cầm thế áo đẹp

Mỗi ngày đều say lướt khướt khi trở lại sông

Nợ tiền uống rượu là thường t́nh đâu chẳng có

Sống được bảy mươi tuổi mới là hiếm 

Bươm bướm thấy nhởn nhơ xuyên qua các cụm hoa

Chuồn chuồn bay chập chừng phớt mặt nước

Bảo nhau rằng vạn vật luôn biến đổi

Vậy th́ tạm thời vui cùng nhau không bỏ lở dịp.

 

      

 

On the River Bend II   by  Tu Fu

 

I come back from the court each day and pawn some spring clothing,
Every day I return to the river as drunk as I can be.
I have many debts for wine all over the place,
For men to live to seventy has always been unusual.
I see the butterflies go deeper and deeper between the flowers,
And dragonflies in leisured flight between drops of water.
As we're told, passing time is always on the move,
So little time to know each other: we should not be apart