Dịch Thơ Đường

Dă Vọng   Nguyên Tác Đỗ Phũ

 

                  

 

Dă vọng 

Tây Sơn bạch tuyết tam thành thú
Nam Phố thanh giang vạn lư kiều
Hải nội phong trần chư đệ cách
Thiên nhai thế lệ nhất thân diêu
Duy tương tŕ mộ cung đa bệnh
Vị hữu quyên ai đáp thánh triều
Khoá mă xuất giao đồ cực mục
Bất kham nhân sự nhật tiêu điều

 

Ngắm đồng nội

 

Bản dịch: Lê Nguyễn Lưu
Tây Sơn tuyết trắng ba thành lính
Nam Phố sông trong một nhịp cầu
Góc bể xa em mờ mịt bụi
Chân trời lẻ bóng tả tơi châu
Ơn vua chẳng chút công đền đáp
Luống tuổi càng nhiều lúc ốm đau
Cỡi ngựa ra thành vời mắt ngắm
Việc đời mỗi lúc một dầu dầu...

 

 

  

Dịch Nghĩa:

 

Đồn Tam Thành ở vùng tuyết trắng Tây Sơn
Cầu Vạn Lư bắc ngang ḍng sông trong Nam Phố
Trong cơi gió bụi các em đều xa cách
Nơi góc trời ứa lệ,một ḿnh ta lạc loài
Tuổi tác sắp già,càng đau ốm luôn
Chưa có chút mảy may nào báo đáp ơn vua
Cỡi ngựa ra ngoài thành trông vời
Không chịu nổi việc đời mỗi lúc một héo hon.

 

A VIEW OF THE WILDERNESS

 

By the three walled cities, white snow lies on the western hills,
The thousand li bridge reaches the clear river's southern bank.
In the wind and sea of this world, my brothers are now dispersed,
Alone at the end of the sky, I weep for what is lost.
I nurse myself alone, so old I have only sickness to offer,
I have no trickle or mote of strength to repay the emperor.
On horseback, outwith the city, at times I gaze afar,
I cannot bear our condition, which daily grows more desolate.

Chinese.Poems.com

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm

Đồn lính Tam Thành đồi tuyết phủ

Phố Nam Cầu Vạn Lư nối nhịp

Sông hồ gió bụi gây xa cách

Góc trời ứa lệ dạ có ham

Tuổi tác đă cao thân đau ốm

Nợ nước ơn vua trọn chưa làm

Ngoại thành rung rủi trên lưng ngựa

Thấy cảnh tiêu điều ḷng hết kham.

 

Bản dịch: Chi Điền
Tây sơn tuyết phủ ba thành thú,
Nam Phố sông xanh Vạn Lư kiều.
Bốn bể các em trong gió bụi,
Bên trời ḿnh khách sống cô liêu!
Tuổi già sắp đến thân đau yếu,
Chưa chút công lao đáp thánh triều.
Ruổi ngựa ngoài thành ngh́n vạn dậm,
Khổ ḷng trước cảnh măi tiêu điều.