Dịch Thơ ường

                     Cuồng Phu - ỗ Phũ

 

狂 夫

萬 里 橋 西 一 草 堂
百 花 潭 水 即 淪 浪
風 含 翠 條 娟 娟 净
雨 裹 紅 蕖 冉 冉 香
厚 祿 故 人 書 斷 絕
恒 饑 稚 子 色 凄 涼
欲 填 沟 壑 唯 疏 放
自 笑 狂 夫 老 更 狂 

 

 

Cuồng phu

Vạn L kiều ty nhất thảo đường,
Bch Hoa đm thủy tức Thương Lương.
Phong hm thy tiểu quyn quyn tịnh,
Vũ ấp hồng cừ nhiễm nhiễm hương.
Hậu lộc cố nhn thư đoạn tuyệt,
Hằng cơ trĩ tử sắc th lương.
Dục điền cu hc duy sơ phng,
Tự tiếu cuồng phu lo cnh cuồng.

 

G Ngng

Bản dịch: Ph Minh Tm
Ty cầu Vạn L tp lều tranh
ầm Bch sng Thương nước chảy quanh
Gi quyện trc xanh yn tĩnh lặng
Hồ sen mưa động ngt hương thanh
Bạn xưa giu của bặt thư tn
Con thơ thường đi mặt my xanh
Dẫu muốn vi thn quen phng tng
Tự cười chế riễu gi ngng nganh.

Dịch Nghĩa:

Pha Ty cầu Vạn L c một tp lều tranh

Nước đầm Bch Hoa tức sng Thương Lương

Gi quyện trc xanh xinh đẹp yn lặng

Mưa động sen hồng ngo ngạt thơm

Bạn b cũ c bổng lộc đoạn lin lạc

Con nhỏ thường đi mặt my th thảm

Muốn vi thn trong khe lạch, nhưng quen phng tng

Tự cười chế mnh gi m cn ngng cuồng.

 

Mad Man   By Du Fu

 

Translated by J.P. Seaton and James Cryer

West of Wan-li bridge, thatch hut

Hundred Flower stream, deep waters, making waves,

Tongues of breeze caress the green bamboo, complacent maidens, quiet

Rain moistens crimson lotus, and comes and comes, perfume

Those I know who's gotten rich: don't write.

This child of mine who's always hungry: his little face grows gray

Let my body fill a ditch, careless and haughty, I

Laugh at me, madman, and the older the madder.

 

Translated by Tam M. Phi

Mine is a thatch hut west of Wan-li bridge

The water of Bach Hoa pond is the same as the Thuong river

Breeze carresses green bamboos, pretty and quiet

Rain moistens pink lotus, full of flagrance

My rich and endowed old friends stop writing

My young children, often hungry, look sad and pale

I want to kill myself, but I'm used to a careless life

I laugh at myself as an old madman, the older the madder.