Dịch Thơ Đường

Xích Bích Hoài Cổ - Đỗ Mục

 

 

Xích Bích Hoài Cổ

Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu
Tự tương ma tẩy nhận tiền triều
Đông phong bất dữ Chu Lang tiện
Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều

Chú thích: Xích Bích là một khúc sông trên Trường Giang thuộc tỉnh Hồ Bắc. Đời chiến quốc, nguyên soái Chu Du nhờ gió đông nổi lên mới dùng hỏa công đốt cháy các chiến thuyền của Tào Tháo.
Không có chiến thắng nầy có lẻ Nhị Kiều đă bị quân Tào kề chế ở đất Bắc.
Nhị Kiều: tức Đại Kiều, vợ của Tôn Sách, và Tiểu Kiều, vợ của Chu Du. Khi Khổng Minh khích Chu Du đánh Tào Tháo, có nói rằng: "Tào Tháo thường nói xây đài Đồng Tước để khi chiếm được Đông Ngô, sẽ bắt Đại Kiều và Tiểu Kiều về ở đây để mua vui lúc tuổi già.'' Nền cũ của đài Đồng Tước nay c̣n ở huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Nam

 

Dịch Nghĩa:
Mũi kích găy nằm trong cát, sắt chưa ṃn hết
Tự tay ḿnh mài rũa, đă nhận thấy dấu vết triều đại vừa qua
Nếu gió đông không thuận tiện
giúp Chu Du
Th́ cảnh xuân thâm nghiêm của Đồng Tước
(quân Tào) đă giữ được hai nàng Kiều  

 

Xích Bích Hoài Cổ

 

Bản dịch:Tương Như
Cát vùi lưỡi kích c̣n trơ,
Rũa mài nhận dấu triều xưa rơ ràng
Gió đông ví phụ Chu Lang
Một nền Đồng Tước khóa xuân hai Kiều

 

Bản dịch: Trần Trọng San
Giáo ch́m, sắt vẫn c̣n trơ,
Rửa xem nhận biết triều xưa rơ ràng.
Gió Đông không giúp Chu Lang,
Khóa xuân Đồng Tước đă giam hai Kiều.

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Kích vùi trong cát chưa tiêu

Giũa mài thấy vết của triều ngày xưa

Gió Đông có phụ Chu Du

Cảnh Xuân Đồng Tước cũng lưu hai Kiều.

 

By the Purple Cliff

 

Translated by Witter Bynner:

On a part of a spear still unrusted in the sand
I have burnished the symbol of an ancient kingdom...
Except for a wind aiding General Chou Yu,
Spring would have sealed both Ch'iao girls in Copper-Bird Palace

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2