Dịch Thơ Đường

Sơn Hành     Nguyên Tác Đỗ Mục

 

 

Sơn Hành

Viễn thượng hàn sơn thạch kính tà
Bạch vân sinh xứ hữu nhân gia
Đ́nh xa tọa ái phong lâm văn
Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa

Đi đường núi

 

Bản dịch: Tương Như
Lên đỉnh non thu chếch nẻo ngoài,
Giữa vùng mây trắng thoáng nhà ai
Dừng xe, chiều ngắm rừng phong thẳm
Lá đỏ hơn hoa giữa tháng hai

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Núi lạnh đường lên dốc đă tà

Trong mây lơ lửng một vài nhà

Dừng xe lại ngắm rừng phong thẫm

Lá nhuộm sương thu đỏ tợ hoa.

Dịch Nghĩa

 

Xa trong núi lạnh, đường đá chênh chênh
Giữa nơi lửng lơ mây trắng có nhà người ở
Dừng xe ngồi ngắm cảnh rừng phong buổi chiều
Lá bị sương làm đỏ hơn cả hoa tháng hai

 

           

 

Mountain Travel        by Du Mu

 

Far on cold mountain stone path slant
White cloud live place be man household
Stop carriage because love maple forest evening
Frost leaf red than second month flower

 

Translated by Tam Minh Phi

High on the cold mountain, a stone path slants moderately,
Among white clouds there is a house
I stop the carriage, watching the maple wood in the evening,
The frosted autumn leaves are redder than spring flowers.

 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2