Dịch Thơ ường

Lữ Tc      Nguyn Tc ỗ Mục

 

            杜 牧  旅 宿        Lữ Tc     ỗ Mục
 

旅 館 無 良 伴    Lữ qun v lương bạn
凝 情 自 悄 然    Ngưng tnh tự tiễu nhin
寒 燈 思 舊 事    Hn đăng tư cựu sự
斷 雁 警 愁 眠    Đoạn nhạn cảnh sầu min
遠 夢 歸 侵 曉    Viễn mộng qui xm hiểu
家 書 到 隔 年    Gia thư đo cch nin
滄 江 好 煙 月    Thương giang hảo yn nguyệt
門 繫 釣 魚 船    Mn hệ điếu ngư thuyền

 

                      Nghe ngm bằng tiếng Quảng

 

Bản dịch: HTyCG
Qun Trọ Bin Thy

Lữ qun khng bạn, đm thu 
Tm tư như chất sầu như dng
Bn đn le lo, muội đen 
Nhạn ku len giấc ngủ buồn bn song.
Du ai giấc mộng hoi hương
Thư nh đến đ hơn rng một năm
Sng buồn quyện lẫn khi trăng (*)
Thuyền cu nhm lữa qun buồn cửa xa.

 

(*) (sương m v trăng mờ)

 

Bản dịch: Đng A

Tr m Nơi Lữ Qun

Qun trọ khng bầu bạn
Tnh buồn tự chất su
Đn tn hoi chuyện cũ
Tiếng nhạn chen mơ sầu
Viễn mộng về vương sớm
Thư nh nhận đ lu
Sng xanh trăng khi tỏa
Ngoi cửa buộc thuyền cu

 

Bản Dịch: Ph Minh Tm

m Nơi Qun Trọ

Qun trọ đu hiu thiếu bạn hiền

Tm tư khp chặt nỗi niềm ring

Bn đn leo lt, n sầu cũ

C nhạn ku tan giấc ngủ yn

Tỉnh giấc hoi hương trời chập sng

Hơn năm mới đọc thư nh bin 

Trn sng rt lạnh trăng mờ tỏa 

Ngoi cửa qun đm một khch thuyền.

 

Dịch Nghĩa:

 

Qun Trọ Bin Thy

Lữ qun khng người ai đối ẩm
Tm tư như chất như vương sầu
Bn đn le li, muội (khi) đen 
Nhạn ku len giấc ngủ buồn sng thu
Du ai giấc mộng hoi cố quận
Thư nh đến đ một năm hơn ...
Sng buồn quyện lẫn sương m v trăng mờ
Thuyền cu đậu bi qun buồn cửa bn.

 

 

A Night At A Tavern   By  Du Mu

 

Translated by Wang Shi-ren

Solitary at the inn I was staying 
When a deep melancholy o'er me stole. 
In the light flick'ring my past did enroll. 
From sleep I was roused by a wildgoose straying. 
Dawn broke my dream as homeward I was flying 
And letters thence took a year on the way 
In the dim moonlight on the river grey 
At a gate was a fisherman's boat lying.

 

Translated by Tam M. Phi

I stayed at a tavern with no friends.

Loneliness and grief overcame my spirit. 
Under the cold lamp, I reminisced the past. 
A lost wildgoose cry woke me from my sleep. 
Awaken at dawn from a homeward dream, 
I read, a year late, a letter from home.
The moon shone over fog on the cold river 
And a fisherman boat moored  at the inn's door.

Trang Nh NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nh Kha 2