Dịch Thơ Đường

 

     Biệt Đổng Đại        Nguyên tác: Cao Thích 

 

别董大

    高適
十裏黃云白日曛
北風吹雁雪紛紛
莫愁前路無知己
天下誰人不識君。

 

Thiên lư hoàn vân bạch nhật huân 
Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân 
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ 
Thiên hạ hà nhân bất thức quân.

 

Chia Tay Đổng Đại

 

Bản dịch: Ngô Văn Phú 
Ngh́n dặm mây vàng, ngày nắng nhạt 
Gió mùa giục nhạn, tuyết bay quanh 
Chớ buồn phía trước không tri kỷ 
Thiên hạ không người quen biết anh 

Dịch nghĩa:

Ngàn dặm mây vàng, ban ngày bóng nhạt 
Gió bấc khởi nhạn (bay về nam), tuyết bời bời 
Chớ buồn con đường phía trước không có người tri kỷ 
Sao lại có người trong thiên hạ không biết đến anh.

  

           

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm
Ngàn dặm mây vàng bóng nhạt hanh
Gió đông đẩy nhạn tuyết rơi nhanh
Chớ buồn lo trước không bằng hữu
Thiên hạ ai người chẳng biết anh.

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2