Dịch Thơ Đường

 

Khúc Giang Ức Nguyên Cửu*  Nguyên tác: Bạch Cư Dị 

Nguyên Cửu : tức Nguyên Chẩn, bạn thân của Bạch Cư Dị

 

          

Xuân lai vô bạn nhàn du thiểu
Hành lạc tam phân giảm nhị phân
Hà huống kim triêu hạnh viên lư 
Nhàn nhân phùng tẫn bất phùng quân.

 

         

Dịch nghĩa:

Xuân đến nhưng không có bạn ta cũng ít dạo chơi
Thú vui xuân ba phần đă giảm đi mất hai phần
Lại thêm việc sáng nay trong vườn Hạnh
Gặp hết bao nhiêu khách chơi xuân nhưng chẳng gặp được anh.

 

Dịch thơ:
Bạn vắng xuân về cũng biếng chơi
Xuân sắc ba phần chẳng thắm hai
Lại nữa sáng nay nơi vườn Hạnh
Bao khách du xuân chẳng thấy người.

A Thanh (Diễn Đàn Việt Kiếm)


Xuân về vắng bóng bạn thân (cố nhân)
Du xuân chẳng thiết mấy phần mất vui
Tiệc vườn Hạnh, thêm bùi ngùi
Khách xuân nhiệt náo mà người khuất xa.

Hộ mạng Thiền Sư (Diễn Đàn Việt Kiếm)

 

Không bạn xuân về ít dạo chơi
Ba phần vui thú hai phần vơi
Sáng nay buổi hội nơi vườn Hạnh
Quen biết gặp nhiều thiếu một người.

Phí Minh Tâm