Dịch Thơ Đường

 

 

         Hồng Anh Vũ        Nguyên tác: Bạch Cư Dị 

 

              

 

Hồng Anh Vũ (Thương Sơn Lộ Phùng)

An Nam viễn tiến hồng anh vũ 
Sắc tự đào hoa ngữ tự nhân 
Văn chương biện tuệ giai như thử 
Lung hạm hà niên xuất đắc thân.

 

              

Dịch nghĩa: (Diễn đàn Viện Việt Học)

An Nam* từ xa gửi biếu con vẹt hồng 
Mầu tựa hoa đào, tiếng tựa người 
Văn bài , căi lư, suy nghĩ, đều như thế cả 
Lồng cũi, năm nào thoát được thân.

 

Con Vẹt Đỏ

 Bản dịch: Phí Minh Tâm
Nước Nam triều cống vẹt màu hồng
Lông tợ hoa đào, tiếng nói trong
Lư luận nghĩ suy như đó vậy
Bao giờ biết cách thoát ra lồng.

 

Ghi chú:* Nước Nam ta lệ thuộc nước Tàu vào đời Nhà Đường và hàng năm phải triều cống. Năm 679, Đường Cao Tông đổi tên đất Giao Châu thành An Nam Đô Hộ Phủ. Bài thơ của Bạch Cư Dị là một thách thức và cũng là một lời tiên đoán cho nền tự chủ của Việt Nam đối với Trung Hoa.

 

The Red Parrot by Bai Juyi

Translated by Tam M Phi 

Annam, a far away land, gave a red parrot.

Its plumage is like cherry blossom, it talks like a human,

It composes, it reasons, and it thinks as such.

Which  year will it succeed escaping the woodden cage?