Thân mến tặng các Anh Chị QGNLMB 

                                                                                                         Phí Minh Tâm     

 

Khảo Luận Về 

 

Niêm Luật Đường Thi

Trần Tuấn Kiệt

Bàn Về Thơ Đường

Phạm Văn Bân

Thơ Đường Luật

Vĩnh Liêm

T́nh Xuân Trong Đường Thi

Hải Đà

Luật Thơ Đường

Phí Minh Tâm

Rules Of Tang Poetry

 

Thiền Thi Việt Nam 

 

Thơ Đường:

 

Vài Nét Về Thơ Đường

Ngô Văn Phú

Các Thể Loại Thơ Đường

Nguồn:Thái Bạch

Bàn Về Vần Trong Thơ

Phạm Văn Bân

T́nh Thu Trong Đường Thi

Hải Đà

 

Thơ Đường Trên Tranh

 

Âm Ngữ Thơ Đường

The Sound Of Tang Poetry

 

Tập Thơ Đường Tống Tuyển Dịch

 

Dịch thơ

 

Âu Dương Tu:

 

Bạch Cư Dị:

  Trùng Dương Tịch Thượng Phú Bạch Cúc

Tử Vi Hoa

 

 

Bạch Ngọc Thiềm

 

Chu Hy:

 

 

Cao Thích:

 

Dương Cự Nguyên:

 

Đỗ Lai:

 

 Đỗ Mục:

Khiển Hoài

Sơn Hành

Thanh Minh

  Tặng Biệt

 

 

Đỗ Phũ:

Dă Vọng

Đăng Lâu

Giang Bạn Độc Bộ Tầm Hoa 1 

GiangThôn 

Khách Chí

Khúc Giang Kỳ I

Mạn Thành

Nhật Mộ

Thiên Mạt Hoài Lư Bạch

Tiên Xuất Tái

Xuân Vọng

Nguyệt Dạ Ức Xá Đệ

 

Đỗ Thẩm Ngôn:

   

Đỗ Thu Nương:

 

Giả Đảo:

Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ

 

 

Hạ Tri Chương:

 

Hàn Ác

 

 

Hàn Dũ:

 

Hoa Đ́nh Thuyền Tử:

 

Kim Xương Tự:

 

La Ẩn:

 

 

Lạc Tân Vương:

 

 

Lâm Chẩn

 

Lệnh Hồ Sở

 

 Liễu Tông Nguyên:

 

 

Lục Quy Mông

 

 Lư Chiếu Lân:

 

Lư Mai Pha:

 

Lương Hoàng

 

Lưu Phương B́nh

 

 

Lưu Trường Khanh:

 

 

Lư Bạch:

Cửu Nguyệt Thập Nhật Tức Sự

Dạ Túc Sơn Tự

Hạ Nhật Sơn Trung

Kư Viễn

Nghi Cổ

Oán T́nh

Sơn Trung Vấn Đáp

Tặng Uông Luân

Tống Mạnh Hạo Nhiên

Tử Dạ Tứ Thời Ca

Xuân Dạ Lạc Thành Văn Địch

Lục Thủy Khúc

Đăng Kim Lăng Phượng Hoàng Đài

Cỗ Phong Kỳ I

Vi Thảo Đương Tác Lan

 

Lư Cao:

 

Lư Gia Hựu:

 

Lư Quần Ngọc:

 

Lư Thương Ẩn:

Dạ Vũ Kư Bắc

Nguyệt Tịch

Tảo Khởi

Tùy Cung

Vô Đề 2

 Sương Nguyệt

 

 

  Mạnh Hạo Nhiên:

Trừ Dạ Hữu Hoài

 

 

Nguyên Chẩn:

 

Quyền Đức Dư:

 

Sầm Tham

 

 Tần Thao Ngọc: 

 

Tề Kỷ:

 

 

Thái Thượng Ẩn Giả:

 

Thẩm Thuyên Kỳ

 

Thính Liễu Thiền Sư

 

Thúc Nguyên:

 

Thôi Hiệu:

 

 

Thôi Hộ:

 

Tiền Khởi

 

Tiết Đào

 

 

Tiết Tắc:

 

Tô Đĩnh

 

Tô Thức

 

Trần Tử Ngang:

 

Triệu Hổ:

 

Tŕnh Hiệu

 

Trịnh Cốc:

 

Trương Húc:

 

Trương Cữu Linh:

 

 

Trương Kế:

 

 Trương Tịch:

 

Trương Thuyết:

 

Trương Thức

 

Trương Trọng Tố

 

Tư Mă Quang

 

Vi Thừa Khánh:

 

Vi Trang

 

Vi Ứng Vật

 

Vô Danh Thị

 

Vương Bột:

 

 

Vương An Thạch

 

 

Vương Chi Hoán:

 

 

Vương Duy:

Chung Nam Biệt Nghiệp

Điểu Minh Giản

Hán Giang Lâm Thiếu

Kỳ Thượng Tức Sự Điền Viên

Ngưng Bích Tŕ

Quá Hương Tích Tự

Tạp Thi

Thù Trương Thiếu Phủ

Tích Vũ Vơng Xuyên Trang Tác

Tống Biệt 1

Trúc Lư Quán

 

 

Vương Hàn

 

Vương Kiến:

 

Vương Kỳ

 

Vương Tích:

 

Vương Xương Linh:

Phù Dung Lâu

 

 

 

Đường Tống:

 

Hư Đáp Nguyên Chẩn

 

Hồng Anh Vũ

Khúc Giang Ức Nguyên Cửu

Đông Dạ Văn Trùng

Lâm Giang Tống Hạ Chiêm

 

Tảo Xuân

 

Quan Thư Hữu Cảm

Xuân Nhật

 

Biệt Đổng Đại

 

Thành Đông Tảo Xuân

 

Hàn Dạ

 

Bạc Tần Hoài

Lữ Túc

Thán Hoa

Thu Tịch

Xích Bích Hoài Cỗ

Hận Biệt Th́ 

 

Cô Nhạn

Cuồng Phu

Đăng Cao

Độc Lập

Giang Bạn Độc Bộ Tầm Hoa 2

Giang Thượng

Khúc Giang Kỳ II

Lữ Dạ Thư Hoài

Nguyệt Dạ

Tặng Hoa Khanh

Thu Hứng Kỳ 4

Tuyệt Cú

Xuân Dạ Hỉ Vũ

 

Độ Tương Giang

 

Kim Lũ Y

 

Độ Tang Càn

Tuyệt Cú 1

Tuyệt Cú 2

 

Hồi Hương Ngẫu Thư

 

Xuân Khuê

Ngũ Canh

 

Sơ Xuân Tiểu Vũ

 

Không Tựa

 

Xuân Oán

 

Kỹ Vân Anh

Thuỷ Biên Ngẫu Đề

 

Tại Ngục Vịnh Thiền

Vịnh Nga

 

Lănh Tuyền Đ́nh

 

Thiếu Niên Hành

 

Giang Tuyết

Ngư Ông

 

Bạch Liên

 

Khúc Giang Hoa

 

Tuyết Mai

 

Diễm Nữ Từ

 

Nguyệt Dạ

Xuân Oán

 

Đàn Cầm

Tống Linh Triệt

 

Cửu Nhật Long Sơn Ẩm

Độc Tọa Kính Đ́nh Sơn

Hành Lộ Nan

Lỗ Trung Đô Đông Lâu Túy Khởi Tác

Nguyệt Hạ Độc Chước

Quan San Nguyệt

Tặng Nội

Tĩnh Dạ Tứ

Trường Môn Oán

Vọng Thiên Môn Sơn

Xuân Nhật Độc Chước

Xuân Nhật Túy Khởi Ngôn Chí

Xuân Tứ

Mạch Thượng Tặng Mỷ Nhân

Tảo Phát Bạch Đế Thành

Vọng Lư Sơn Bộc Bố

 

Tặng Dược Sơn Cao Tăng Duy Nghiễm

 

Kư Vương Xá Nhân Trúc Lâu

 

Xuất Ca Cơ Tiểu Ẩm

 

Cẩm Sắt

Giả Sinh

Lệ

Tả Ư

Thường Nga

Vô Đề 4

Phong Vũ

Kiều Hiểu Biệt

 

Tần Trung Cảm Thu Kư Viễn Thượng Nhân

Túc Kiến Đức Giang

Xuân Hiểu

 

Khiển Bi Hoài

 

Ngọc Đài Thể

 

Xuân Mộng

 

Bần Nữ

 

Tảo Mai

Bạch Phát

 

Đáp Nhân

 

Độc Bất Kiến

 

Vô Đề

 

Vô Đề 

 

Hoàng Hạc Lâu

Trường Can Hành 1 & 2

 

Đề Thành Đô Nam Trang

 

Quy Nhạn

 

Vọng Xuân Từ

Uyên Ương Thảo

 

Thu Triêu Lăm Kính

 

Phần Thượng Kinh Thu

 

Xuân Tiêu

 

Đăng U Châu Đài Ca 

 

Giang Lâu Cảm Cựu

 

Xuân Nhật Ngẫu Thành

 

Thập Nguyệt Cúc

 

Đào Hoa Khê

 

Tự Quân Chi Xuất Hỹ

Vọng Nguyệt Hoài Viễn

 

Phong Kiều Dạ Bạc

 

Tiết Phụ Ngâm

 

Thục Đạo Hậu Kỳ

 

Lập Xuân Ngẫu Thành

 

Xuân Khuê Tứ

 

Khách Trung Sơ Hạ

 

Nam Hành Biệt Đệ

 

Bồ Tát Man

 

Trừ Châu Tây Giản

 

Đề Bích

 

Đằng Vương Các

Tự Quy

 

Nguyên Đán

Xuân Dạ

 

Đăng Quán Tước Lâu

Xuất Tái

 

Cửu Nguyệt Cửu Nhật Ức Huynh Đệ Sơn Đông

Hạ Nhật Quá Thanh Long Tự

Hỷ Đề Bàn Thạch

Lộc Trại

Phỏng Lữ Dật Nhân Bất Ngộ

Quy Tung Sơn Tác

Thanh Khê

Thư Sự

Tống Biệt

Tống Xuân Từ

Tương Tư

Vị Thành Khúc 

Tây Thi Vịnh

 

Lương Châu Từ

 

Tân Giá Nương

 

Mai

 

Quá Tữu Gia

 

Khuê Oán

Tống Sài Thị Ngự

 

 

Các Bài

 

Lịch Sử Trường QGNLM

Lời Cầu Nguyện Của Rừng

Mừng Sinh Nhật 40 Năm Khóa 2

  Vận Mạng

*Quỹ Tương Trợ Khóa 2

Nguồn Gốc Chữ Giêng và Chạp

Nhân Đọc Phong Kiều Dạ Bạc

T́nh Thầy Tṛ

*Khóa 2 Khắp Đó Đây 

Thư ngỏ Trang Nhà NLM

Viết Chữ Việt

Mừng Ngày Sinh Nhật

Đại Hội Khóa 1 và 4

Hăy Nhận Đóa Hồng Nầy

Hoa Đ́nh Thuyền Tử

Ba Nha Tử Kỳ

Xuân T́nh Trong Đường Thi

 

 

 

Dịch thơ Pháp:

Sau Chiến Trận - Victor Hugo

Mộ Người Yêu - Victor Hugo

Khi Em Ngủ Gần bên Anh - Francoise Sagan

T́nh Vui - De Florian

Nai Mẹ - Rolilinat

Quê Hương - Lamartine

Đời Nhái - Rodriguez

 

 

 

Dịch thơ Anh:

Hăy Cho Tôi Làm Bạn

Viết Khác:

 

Thơ:

Kiếp Tằm

Hết Đông

Nỗi Ḷng

Hoài Niệm Trường Blao

Xuân Đi

Thao Thức

Trên Đỉnh Tê Hôn

Trên Đường Đến Vạn Phật Thành

Gởi Theo Mây

Chậm Răi Lại

Nhớ Cố Hương

Bao Giờ Đây?

C̣n Có Bửa Nay

Nhớ Xuân

Khen Nhau

Email Chữ Việt

Cảm Nhớ

Tứ Thời

Thật Nhàn

Đêm Nay

Có Không

Vui Sống

 

Họa: 

Nghiệp Dĩ

Vần Eo

Giáp Thân Khai Bút

Hỏi Ông

Hỏi Ai?

Tuư Hạnh Tân Niên

 

Dịch Cổ Thi Việt Nam:

Thiền Thi

Cảnh Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ngư Nhàn - Không Lộ Thiền Sư

Cáo Tật Thị Chúng - Măn Giác Thiền Sư

Ngôn Hoài - Không Lộ Thiền Sư

Vong Cố Hương - Cao Tiêu

Thu Hoài - Cao Tiêu

Cố Hương Tâm - Cao Tiêu

Quá Kim Môn Kiều - Cao Tiêu

Thiền Thi Việt Nam

Nam Quốc Sơn Hà - Lư Thường Kiệt