HỎI ÔNG

( Được biết gần đây có nhiều ông già ông trẻ về VN chơi bời du hí...) 

Gần bảy mươi rồi ông biết không 

Sao ông chưa bỏ thói lăng nhăng 

Sớm đào tối mận coi sao được 

Nay chả mai nem đáng đánh đ̣n 

Canh bạc gà mờ thua cháy túi 

Cuộc t́nh vờ vịt tức cành hông 

Trên đời c̣n khối tṛ vui khác 

Sao phải loay hoay chuyện bướm ong..? 

Bùi văn Thăng

Salt Lake City , Jan 2004

 

Bảy Mươi

 

 

Bảy mươi phải biết nên hay không

Thói nào tật nấy cứ lông nhông

Sớm đào tối mận ra hào kiệt

Thiếp ba chàng bảy, chẹn chữ đồng

Tưởng c̣n trai trẻ bay nhớn nhở

Đến khi cánh gảy chẳng c̣n hông

Ngàn vàng bài học già không học

Bay bướm làm chi vạ tới ong.

Phí Minh Tâm họa" Hỏi Ông"

Cựu Kim Sơn, 3/1/2004

 

 

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm