Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm  H́nh Ảnh 50 Năm  Trang Nhà Khoá 2

 

 

Dịch thơ Đường:   

 

Quư Anh Chị có bản dịch thơ Đường, xin gởi về: qgnlm@juno.com

 

Thôi Hộ:

 Đề Thành Đô Nam Trang

 

Thôi Hiệu:

Hoàng Hạc Lâu

 

Trương Kế:

Phong Kiều Dạ Bạc

 

Trương Tịch:

Tiết Phụ Ngâm

 

Giả Đảo:

Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ

 

Liễu Tông Nguyên:

Giang Tuyết

 

Vương Duy:

Quá Hương Tích Tự

Hạ Nhật Quá Thanh Long Tự

Lộc Trại

Trúc Lư Quán

Tương Tư

Vị Thành Khúc

 

Lư Bạch:

Tĩnh Dạ Tứ

Độc Tọa Kính Đ́nh Sơn

Xuân Dạ Lạc Thành Văn Địch

HHL-Tống Mạnh Hạo Nhiên

Vọng Thiên Môn Sơn

 

Đỗ Phũ:

 Nguyệt Dạ

Xuân Vọng

Đăng Cao

Lữ Dạ Thư Hoài

 

 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm  H́nh Ảnh 50 Năm  Trang Nhà Khoá 2