TRẦN HIỆP NAM 

Sanh ngày 14 tháng 10 năm 1932 tại Nam Vang

Mất ngày 22 tháng 6 năm 1996 tại San Jose, CA

 

 

Anh NT Tân và PMTâm đại diện Khóa 2 dự lễ cầu siêu cho Anh Nam.

 

Vào dịp 40 năm ngày măn khóa, các anh chị  Cẩm Tuyến, DTVân,VQDũng, LDTốn và NTTân có đến cúng Anh Nam tại nhà ở San Jose, CA

 

 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay