NGUYỄN VĂN TUYỀN 

Sanh ngày 14  tháng 7 năm 1937 tại Nam Định

Mất ngày 1 tháng 5 năm 2000 tại Los Angeles, CA

Anh Lê Vinh Qui K1, Anh Vũ Thanh Giăng K2 và Anh Hoàng Tổng K2 

đưa Anh Tuyền đến nơi an nghỉ cuối cùng

 

 

 

Viếng mộ Anh Tuyền năm 2001 

TTĐàm,DTVân, Chị Tuyền,

TTCẩmTuyến,và VTGiăng  

1995

 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay