LÊ HỮU TRUNG tự PHI LONG

Sanh ngày 1 tháng 10 năm 1938 tại Đàlạt

Mất ngày 10 tháng 2 năm 1998 tại Sàig̣n

 

 

 

 

Bài Trách Bạn của Chị 

Trần Thị Cẩm Tuyến

 

Khóc Phi Long 

Rũ trả nợ trần, 

Vĩnh biệt người thân về cơi phước

 Khôn bày tiếc nhớ, 

Buồn thương bạn cũ khóc tang ḷng

.  Lê Da Tốn

 

Bút tích cuối cùng của Phi Long cho tôi.  

Phi Long về đất Chúa không đầy tháng sau

 

 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay