Bài Văn Lễ Kinh Hoa Nghiêm

 

Thiền Sư Thủ Toại chùa Đại Hồng Sơn tại Tùy Châu đời nhà Tống viết

Buddhist Text Translation Society dịch sang Anh ngữ (2003)

ban Việt Dịch Vạn Phật Thánh Thành dịch sang Việt ngữ

 

 

1

   

2

3

4

 

Bài Văn Lễ Kinh Hoa Nghiêm

 

Đảnh lễ biển thật tánh Hoa Nghiêm

Vô số ánh sáng Phật chiếu khắp

Vạn hạnh Phổ Hiền trang nghiêm thân

Tất cả Tạng Pháp Giới Chân như

Long Thọ Long Cung tự tụng nhớ (1)

Thật Xoa Vu Điền thiền làm lời (2)

Một Thừa viên đốn diệu Pháp Môn

Thấy Tánh thành Phật thật mật điển

Tay nâng mắt xem tâm miệng tụng

Nên biết do có nhân duyên lớn

Thấy nghe tùy hỷ phát Bồ Đề

Rốt ráo viên thành toàn Bát Nhã.

 

Nam Mô Tỳ Lô Giáo Chủ Hoa Tạng Từ Tôn.

Nói kệ báu lời vàng khai mở lời kinh ngọc.

Bụi bụi hỗn nhập, chốn chốn viên dung.

Mười triệu chín vạn năm ngàn bốn mươi tám chữ,

Nhất thừa viên giáo Đại Phuơng Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.

 

Nếu có kẻ muốn biết

Ba đời tất cả Phật

Nên quán tánh Pháp Giới

Tất cả do Tâm tạo.

 

Nguyện thường cung kính cúng dường bảy nơi chín hội Phật Bồ Tát.

Nguyện thường chứng nhập thường tuyên nói năm châu bốn phần Hoa Nghiêm Kinh.

Nguyện thường cúng dường không ngừng nghỉ chín mươi sát trần chúng Bồ Tát.

Nguyện thường ngộ nhập thường tuyên nói Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.

 

(Pháp Danh) nay nguyện

Đời đời kiếp kiếp

Nơi nơi chốn chốn

Mắt thường được thấy kinh điển này

Tai thường được nghe kinh điển này

Miệng thường được tụng kinh điển này

Tay thường được viết kinh điển này

Tâm thường được ngộ kinh điển này

Nguyện đời đời kiếp kiếp

Thường được thân cận tất cả Hoa tạng thánh hiền

Thường vâng theo tất cả Hoa tạng thánh hiền

Từ bi đón nhận như kinh đã nói.

Khẩn nguyện chứng minh

Nguyện như Thiện Tài Bồ Tát

Nguyện như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nguyện như Di Lạc Bồ Tát

Nguyện như Phổ Hiền BồTát

Nguyện như Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện như Tỳ Lô Giá Na Phật.

Nguyện nhờ công đức xưng tán kinh và công đức phát nguyện này.

Nguyện với bốn ân ba hữu và tất cả Pháp Giới chúng sanh, vô lượng tội cấu từ vô thuỷ đến tận hư không Pháp giới được tiêu trừ.

Nguyện với bốn ân ba hữu và tất cả Pháp Giới chúng sanh, vô lượng oán nghiệp từ vô thuỷ đến tận hư không Pháp giới được giải thoát.

Nguyện với bốn ân ba hữu và tất cả Pháp Giới chúng sanh, vô lượng phúc trí từ vô thuỷ đến tận hư không Pháp giới được gom đủ.

Cùng dạo biển Hoa tạng trang nghiêm. Cùng vào Bồ đề Đại Đạo tràng.

Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm Hải Hội Phật Bồ Tát.

 

Chú Thích:

1. Long Tho Long Cung: Bồ Tát Long Thọ đến Long Cung học thuộc Kinh Hoa Nghiêm và về nhân gian chép lại thành Kinh Hoa Nghiêm được lưu truyền gìn giữ đến ngày nay.

2. Thật Xoa Vu Điền: Ngài Thật Xoa Nan Đà người xứ Vu Điền (Khoatan) là dịch giả đã dịch Kinh Hoa Nghiêm từ Phạn Ngữ sang Hoa Văn. 

 

Hán Việt:

Lễ Hoa Nghiêm Kinh Văn

Khể thủ Hoa Nghiêm chân tánh hải

Chủng chủng quang minh biến chiếu tôn

Phổ Hiền vạn hạnh sở trang nghiêm

Nhất thiết Chân như Pháp Giới Tạng

Long Thọ Long Cung thân tụng ức

Thật Xoa Vu Điền thiền vi ngôn

Nhất Thừa viên đốn diệu Pháp Môn

Kiến Tánh thành Phật chân bí điển

Thủ phong mục quán tâm khẩu tụng

Đương tri sở hữu đại nhân duyên

Kiến văn tùy hỉ phát Bồ Đề

Cứu cánh viên thành Tát Bát Nhã.

 

Nam Mô Tỳ Lô Giáo Chủ Hoa Tạng Từ Tôn.

Diễn bảo kệ chi kim văn bố lương hàm chi ngọc trụ. Trần trần hỗn nhập, sát sát viên dung. Thập triệu cửu vạn ngũ thiên tứ thập bát tự nhất thừa viên giáo Đại Phuơng Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.

 

Nhược nhân dục liễu tri

Tam thế nhất thiết Phật

Ưng quán Pháp Giới tánh

Nhất thiết duy tâm tạo.

 

Thường nguyện cúng dường cung kính thất xứ cửu hội Phật Bồ Tát.

Thường nguyện chứng nhập thường tuyên thuyết ngũ châu tứ phần Hoa Nghiêm Kinh.

Thường nguyện cúng dường vô hưu tức cửu thập sát trần Bồ Tát chúng.

Thường nguyện ngộ nhập thường tuyên thuyết Đại Phuơng Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.

 

Phục nguyện ___________

Sinh sinh thế thế

Tại tại xứ xứ

Nhãn trung thường kiến như thị kinh điển

Nhĩ trùng thường văn như thị kinh điển

Khẩu trung thường tụng như thị kinh điển

Thủ trung thường thư như thị kinh điển

Tâm trung thường ngộ như thị kinh điển

Nguyện sinh sinh thế thế

Thường đắc thân cận Hoa tạng nhất thiết thánh hiền

Thường mông Hoa tạng nhất thiết thánh hiền

Từ bi nhiếp thọ. Như kinh sở thuyết.

Nguyện tất chứng minh.

Nguyện như Thiện Tài Bồ Tát

Nguyện như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nguyện như Di Lạc Bồ Tát

Nguyện như Phổ Hiền BồTát

Nguyện như Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện như Tỳ Lô Giá Na Phật.

Dĩ th xưng kinh công đc. Dĩ th phát nguyện công đc.

Nguyện ư t ân tam hu. Pháp Gii nhất thiết chúng sanh tiêu vô thuỷ dĩ lai. Tận Pháp gii hư không gii vô lượng tội cấu.

Nguyện ư t ân tam hu. Pháp gii nhất thiết chúng sanh. Giải vô thủy dĩ lai. Tận Pháp gii hư không gii vô lượng oán nghiệp.

Nguyện ư t ân tam hu. Pháp gii nhất thiết chúng sanh. Tập vô thủy dĩ lai. Tận Pháp gii hư không gii vô lượng phúc trí.

Đồng du Hoa tạng trang nghiêm hải. Cộng nhập Bồ đề Đại Đạo tràng.

Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm Hải Hội Phật Bồ Tát.